Aktualności

Niezależne inicjatywy
na rzecz studentów
i doktorantów

Monitoring otwartych konkursów na zatrudnienie nauczycieli akademickich

Fundacja FPS rozpoczęła realizację swojego szóstego monitoringu w obszarze szkolnictwa wyższego. Tym razem celem badania jest zweryfikowanie tezy o powszechnym procederze „ustawiania” konkursów na polskich uczelniach. O fikcyjnych konkursach informują w ostatnich latach coraz częściejprzedstawiciele środowiska akademickiego i dziennikarze.
 
Monitoring obejmie procedury rekrutacyjne na stanowiska nauczycieli akademickich w co najmniej 55 jednostkach organizacyjnych uczelni. Na zakończenie wszystkie uczelnie publiczne oraz instytucje mające wpływ na system szkolnictwa wyższego otrzymają raporty opisujące skalę niepożądanych zjawisk towarzyszących konkursom oraz proponowane środki zaradcze.
W ramach projektu przewidziano m.in.:
– sprawdzenie kryteriów wpisanych do statutów uczelni i protokołów z posiedzeń komisji konkursowych;
– sprawdzenie sposobu, czasu i miejsca zamieszczania informacji o konkursach (BIP uczelni, strona ministerstwa, europejski portal dla mobilnych naukowców);
– sprawdzenie powiązań pomiędzy komisją i władzami jednostki a kandydatami oraz statystyk konkursów (jak często był tylko jeden kandydat, w jakim stopniu konkurs wpłynął na umiędzynarodowienie i wzrost mobilności środowiska naukowego);
– zbadanie przypadków dyskryminacji kandydatów ze względu na obywatelstwo, uczelnię macierzystą, wiek, stopień  niepełnosprawności, płeć;
– sprawdzenie procedur niszczenia dokumentów oraz procedur odsyłania dokumentów do kandydatów.