Aktualności

Niezależne inicjatywy
na rzecz studentów
i doktorantów

Rozległe skutki braku cudzysłowa

Nowe publikacje dotyczące ochrony własności intelektualnej

Fundusz Pomocy Studentom zrealizował w 2016 roku zadanie zlecone pod nazwą "Studenci i doktoranci przeciw plagiatom". Po zbadaniu sposobu działania komisji dyscyplinarnych oraz zakresu stosowania kodeksów etycznych na uczelniach powstał szereg analiz oraz rekomendacji dotyczących lepszego przestrzegania praw własności intelektualnej. Sformułowano również dwa postulaty dotyczące koniecznych zmian ustawowych. Pierwszy z nich dotyczy uruchomienia ogólnopolskiej i ogólnodostępnej bazy orzeczeń komisji dyscyplinarnych. Drugi odnosi się do koniecznych zmian w sposobie tworzenia i uchwalania kodeksów etycznych. 

Analizy opracowane przez autorów projektu:

Przemysław Przuszczak:
W poszukiwaniu dobrego wzorca – analiza wybranych kodeksów etyki studenta i doktoranta ze szczególnym uwzględnieniem problematyki plagiatu

Patryk Słowicki:
Kodeksy etyki studenta i doktoranta – niewykorzystany potencjał

Przemysław Brzuszczak:
Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów w kontekście popełnienia plagiatu

Iwona Miedzińska:
Plagiat – aspekty prawne

Patryk Słowicki:
Baza orzeczeń komisji dyscyplinarnych

Przemysław Brzuszczak:
Obowiązek opracowania oraz promowania kodeksów etyki studenta i doktoranta w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

autor: DB